โปรโมชั่น

ผ่อนชำระ 0% ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทย / ไทยพาณิชย์ และ ทหารไทย

แบ่งจ่าย 0% นาน 10 เดือน ด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยและไทยพาณิชย์
ผ่อนชำระ 3 เดือน : ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
ผ่อนชำระ 6 เดือน : ต้องไม่ต่ำกว่า 6,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
ผ่อนชำระ 10 เดือน : ต้องไม่ต่ำกว่า 9,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
*โปรโมชั่นผ่อนชำระไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น เช่น สินค้าลดราคา หรือรหัสส่วนลดอื่นๆ ได้
การชำระค่าสินค้าในระบบเงินผ่อนด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ :
ลูกค้าที่สนใจซื้อสินค้าของ O&B ด้วยระบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทยและไทยพาณิชย์ สามารถเลือกงวดของการผ่อนชำระตามยอดที่ทางเรากำหนดได้ ตั้งแต่ 3 - 10 เดือน โดยแจ้งความประสงค์กับพนักงานเค้าเตอร์โชว์รูม O&B อารีย์5

เงื่อนไขการผ่อนชำระ :

  1. ยอดรวมราคาสินค้า (รวม VAT) ต้องไม่ต่ำกว่า 3,000 บาท ต่อ 1 ใบเสร็จ
  2. ระยะเวลาในการผ่อนชำระ จำนวน 3 - 10 งวด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ราคายอดรวมของสินค้าและเงินค่างวดที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
  3. ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าที่สามารถทำรายการผ่อนชำระหลายชิ้นต่อ 1 ใบเสร็จได้
  4. โปรโมชั่นผ่อนชำระไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น เช่น สินค้าลดราคา หรือรหัสส่วนลดอื่นๆ ได้
  5. โปรโมชั่นผ่อนชำระขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าในทุกกรณี โดยลูกค้าได้ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสารข้อตกลงซื้อ-ขายระหว่างร้านค้ากับลูกค้า ว่าลูกค้าเองได้ยินยอมและได้ตรวจสอบความเรียบร้อย และความสมบูรณ์ของตัวสินค้านั้นอย่างถูกต้องดีแล้ว
  6. โปรโมชั่นผ่อนชำระใช้ได้เฉพาะซื้อสินค้าที่โชว์รูม O&B อารีย์5 เท่านั้น

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผ่อนชำระ :

  1. ผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม สามารถซื้อสินค้าแบบผ่อนชำระได้
  2. รายการสินค้าที่ลูกค้าซื้อแบบผ่อนชำระ จะแสดงรายละเอียดของยอดรวมราคาสินค้า จำนวนเงินที่ต้องผ่อนชำระในแต่ละเดือน ระยะเวลาในการผ่อนชำระ ซึ่งทางบริษัท อาเทอ แอนด์ บุค จำกัด เก็บไว้เป็นหลักฐาน
  3. การผิดนัดชำระจำนวนเงิน จะเหมือนกับข้อกำหนดของบัตรเครดิตทุกประการ ซึ่งรวมค่าธรรมเนียมในการชำระล่าช้า และอัตราดอกเบี้ยปกติของบัตรเครดิตด้วย
  4. ลูกค้าจะทราบจำนวนเงินที่ชำระแล้ว และจำนวนเงินคงเหลือที่ต้องชำระได้ โดยตรวจสอบจากใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือนของบัตรเครดิต โดยจะแสดงตัวเลข จำนวนครั้งที่ถึงกำหนดชำระ และจำนวนงวดที่ต้องชำระทั้งหมด เช่น 1/3 ชึ่งตัวเลขแรก (1) หมายถึงการชำระงวดที่ 1 สำหรับตัวเลขหลัง (3) หมายถึงจำนวนงวด ทั้งหมดที่ต้องชำระ แสดงว่าเหลืองวดชำระอีกทั้งหมด 2 งวด